Ondernemersklankbord

Verlaging gebruikelijk loon DGA in 2020

Voor wie is de regeling
Als DGA mag je van de regeling gebruikmaken als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet, winst en liquiditeit (kasstromen) van jouw BV.
Vooralsnog geldt deze regeling alleen voor 2020 en niet met terugwerkende kracht.

Hoe bereken je het gebruikelijk loon
Directeur-Groot-Aandeelhouders (DGA’s) moeten zichzelf in normale omstandigheden een salaris uitkeren dat aan een aantal spelregels voldoet. Kort gezegd wordt het gebruikelijk loon vastgesteld door het hoogste te nemen van:
1. € 46.000, of
2. 75% van het loon van mensen in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
3. het loon van de werknemer die het meeste verdiend van de BV of een daarmee verbonden vennootschap.
Lees meer over het gebruikelijk loon DGA op de site van de belastingdienst.

Hoe bereken je de verlaging
De verlaging moet evenredig zijn aan de daling van de omzet van jouw bedrijf. Om het gebruikelijk loon over 2020 te bepalen, kun je de volgende formule gebruiken:
Gebruikelijk loon 2020 is gelijk aan die van 2019, vermenigvuldigd met (de omzet van januari tot en met april 2020 gedeeld door de omzet van januari tot en met april 2019).

Voorbeeld
Van januari tot en met april 2019 is de omzet 100.000 euro, exclusief BTW.
Van januari tot en met april 2020 is de omzet 40.000 euro, exclusief BTW.
Het gebruikelijk loon 2019 was 45.000 euro (het minimum in 2019).
In 2020 wordt het gebruikelijk loon dan:
45.000 x (40.000 / (gedeeld door) 100.000) = 18.000 euro

Voorwaarden
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden:

  • Na berekening mag het gebruikelijk loon niet hoger uitvallen.
  • Het gebruikelijk loon mag niet lager uitvallen dan de wettelijke grenzen van € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer.
  • De rekening-courantschuld mag als gevolg van het verlagen van het gebruikelijk loon niet toenemen.
  • Het dividend (de uitgekeerde winst) mag als gevolg van het verlagen van het gebruikelijk loon niet toenemen.
  • Als je feitelijk al meer loon hebt genoten dan het resultaat van de rekensom, dan geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als jouw bv voor de DGA gebruikmaakt van de NOW-regeling.
  • Als je gebruikmaakt van de TOZO-regeling, dan heeft dat geen gevolgen voor het gebruikelijk loon. De TOZO-regeling is namelijk geen loon, maar een schenking.
  • Als de omzet in 2019 of 2020 sterk werd beïnvloed door andere factoren dan de crisis mag je niet gebruikmaken van deze regeling. Bijvoorbeeld als je net als ondernemer bent gestart of als je gefuseerd bent met een andere bv.

Eind 2020 definitief vastgesteld
Omdat de impact van de coronacrisis pas aan het einde van 2020 duidelijk is, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 ook pas achteraf bepaald worden. Heeft de ab-houder te weinig loon van de bv genoten, dan moet het verschil alsnog als loon worden aangegeven.

Aangifte loonheffingen
Als je het maandloon hebt verlaagd, vermeld je in de aangifte loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura. Dat is bijvoorbeeld het privégebruik van een auto of fiets.

Toestemming Belastingdienst
Je hebt geen toestemming van de Belastingdienst nodig om een lager gebruikelijk loon af te spreken. Natuurlijk kun je bij specifieke situaties – of als je vastloopt bij het toepassen van de formule – altijd met de Belastingdienst overleggen. Zo kan in sommige gevallen een (nog) lager gebruikelijk loon worden vastgesteld.